ความยากจนทำให้ครอบครัวแตกสลาย

งานของเราคือทำให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า

เราจินตนาการถึงประเทศไทยที่เด็กทุกคนเติบโต
ในครอบครัวที่ปลอดภัยและได้รับการเอาใจใส่ดูแล

บริการของเรา

L

โครงการรักษ์ครอบครัว

  • ครอบครัวมีการพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
  • ครอบครัวเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านการเงินของพวกเขา
  • ครอบครัวมีระดับของสุขภาวะด้านจิตสังคมที่เพิ่มขึ้น
  • ครอบครัวมีแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและสุขอนามัยที่เข้มแข็ง
  • ครอบครัวมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของพวกเขาจะอยู่ในระบบการการศึกษา
L

คืนสู่่อ้อมกอดครอบครัว

  • ผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ต้องพลัดพรากอยู่ในสถานกักกัน เราสร้างหลักประกันว่าพวกเขาจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกๆ ของพวกเขา
L

ครอบครัวอุปถัมภ์

  • เราสรรหา ให้การฝึกอบรม และให้การรับรองครอบครัวอุปถัมภ์
  • เราช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งมอบเด็กเพื่อเข้าสู่การเลี้ยงดูในรูปแบบของครอบครัวอุปถัมภ์

ด้านการพัฒนา
ขีดความสามารถ

L

เราส่งมอบการฝึกอบรมในการเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน

L

เราส่งมอบการฝึกอบรมในการสนับสนุนพลังทางสังคมทั้งในภาครัฐและภาคประชาสังคม

L

เราส่งมอบการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมองค์กรภาคศาสนาในการให้การดูแลเด็กเปราะบางรวมไปถึงครอบครัวในชุมชนของพวกเขา

การรณรงค์พิทักษ์สิทธิประโยชน์

L

เรารณรงค์ด้านนโยบายเพื่อพัฒนาปรับปรุงกฎหมายรวมไปถึงข้อบังคับต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการคุ้มครองเด็กและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

L

เราทำการยกร่างนโยบายและกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในระบบงานครอบครัวอุปถัมภ์ของประเทศไทย

L

เราทำการยกร่างนโยบายและกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในระบบงานการเลี้ยงดูทดแทนของประเทศไทย

L

เราสร้างหลักประกันว่าทุกครอบครัวที่ได้รับบริการจากงานของเราจะได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงสิทธิ เสริมสร้างพวกเขาให้มีการแสดงออกทางความคิดที่นำไปสู่การพิทักษ์รักษาสิทธิของตนได้

การประสานร่วมมือ

L

เราเข้าร่วมกับพันธมิตรครอบครัวเข้มแข็งประเทศไทย (SFAT)

L

เราเข้าร่วมกับเครือข่ายด้านงานประเด็นการเลี้ยงดูทดแทน ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (CRCCT)

L

เราเข้าร่วมกับเครือข่่ายเริ่มต้นที่ครอบครัว (FFA)

L

เราเข้าร่วมกับเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ (CRSP)

คำมั่นสัญญาของเรา

ความมุ่งมั่นขององค์กรของเราเป็นองค์ประกอบสำคัญที่พนักงานของเราเรียนรู้และพัฒนา เพื่อมีส่วนร่วมกับผู้คนที่ได้รับบริการของเราในการสร้างผลกระทบแบบให้เกิดขึ้นแบบองค์รวม

การปกป้องคุ้มครองเด็ก

การปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำในฐานะองค์กร เรามีขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิมนุษยชน สุขภาพ และสวัสดิภาพของบุคคลได้รับการคุ้มครองในลักษณะที่พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากการถูกละเลยทอดทิ้ง การถูกล่วงละเมิด หรือการทำร้ายในรูปแบบต่างๆ

มีการอบรมด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและขั้นตอนปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเราให้บริการกับผู้คนชายขอบทั้งเด็กและผู้ใหญ่

การดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ

การดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจเป็นเครื่องมือสำหรับการส่งมอบบริการทางสังคมที่อยู่บนฐานของความรู้และความเข้าใจในผลกระทบของบาดแผลทางใจที่มีต่อวิถีชีวิตของผู้คน

ที่มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา เราผนวกหลักการดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ (TIC) เข้ากับทุกด้านในงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการประเมินความจำเป็นของผู้รับบริการ การออกแบบและการส่งมอบบริการต่างๆ ของโครงการ รวมไปถึงให้การสนับสนุนพนักงานของเราให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

การมีส่วนร่วมของเด็ก

การมีส่วนร่วมของเด็กถือเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ซึ่งยืนยันว่าเด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ซึ่งพันธะที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กนั้นจำต้องได้รับการอำนวยความสะดวกสำหรับการมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อพวกเขา

เราพยายามติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อฟังความคิดเห็นของเด็กๆ ที่เราทำงานด้วย ในขณะเดียวกันเราได้มีการปรับปรุงพัฒนาโครงการและกระบวนการต่างๆ ควบคู่กันไป

การดูแลตนเอง

การดูแลตนเองหมายถึงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ของเรามีส่วนร่วมโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อลดระดับความเครียดและใช้ชีวิตอย่างกระปรี้กระเปร่า

การฝึกดูแลตัวเองส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพในการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวที่รับบริการของเรา  

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างโครงการและบริการโดยอ้างอิงจากการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

การติดตามเป็นกระบวนการที่เป็นระบบและใช้ระยะเวลานานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการ

การประเมินผลเป็นการเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงและดำเนินการเพื่อตัดสินว่าโครงการบรรลุเป้าหมายและส่งมอบสิ่งที่คาดหวังตามแผนเดิมหรือไม่

กลยุทธ์ของเรา

พันธมิตรความร่วมมือ

องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่เราทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวหน้าพัฒนาในประเทศไทย

เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสนับสนุน และทรัพยากรต่างๆ ที่ร่วมสร้างผลกระทบทั้งหมดของเราทั่วประเทศไทย

IOM UN Migration
IJM International Justice Mission
Coalition Thailand
CRSP
Strong Families Alliance Thailand
UNHCR Thailand
Alternative Care Thailand
Life Raft International
Department of Children and Youth
Division of Anti-Trafficking in Persons