ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาเรามุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวให้จำเริญขึ้น

เรื่องราวของเรา

มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านสินเชื่อรายย่อยที่ช่วยยกระดับความยั่งยืนของครอบครัวในชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนามีการให้สินเชื่อรายย่อยให้แก่ครอบครัวมากกว่า 1,200 ครอบครัว เพื่อสนับสนุนการจัดการการเงินของครัวเรือนที่ดีขึ้นรวมทั้งใช้โอกาสทางธุรกิจในการประกอบสัมมาอาชีพ ขณะเดียวกันก็พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวในภาพรวมควบคู่กันไป

หลังจากเหตุการณ์สึนามิในเอเชียที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากในปี พ.ศ. 2547 มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาตระหนักดีว่าการขาดบริการรับเลี้ยงเด็กที่ปลอดภัยและมีคุณภาพทำให้ครอบครัวไม่สามารถรับงานใหม่ได้ เพื่อตอบสนองความจำเป็นเหล่านี้ มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็ก (CDC) 4 แห่งตลอดแนวชายฝั่งอันดามัน โดยศูนย์พัฒนาเด็ก (CDC) เหล่านี้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 15 ปีและได้ให้บริการแก่ครอบครัวที่เปราะบางมากกว่า 1,000 ครอบครัว โดยจัดโปรแกรมรับเลี้ยงเด็กที่ปลอดภัยอบอุ่น มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัย และการฝึกอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้กับผู้ปกครอง

ในปี พ.ศ. 2548 มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่เขาหลักในการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน รวมไปถึงการทักษะการต้อนรับที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมที่พักและการโรงแรม ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิกว่า 3,000 คนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดช่วงเวลา 5 ปีหลังสึนามิ การริเริ่มการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกระจายตัวทั่วพื้นที่เขาหลัก อาทิ การทำกระเป๋าสตางค์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การทำฟาร์มเห็ดและกล้วยไม้

ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาเห็นถึงสัญญาณเตือนบางอย่างเมื่อพวกเขาเห็นว่าหลายครอบครัวส่งบุตรหลานของพวกเขาไปยังสถานสงเคราะห์ที่ก่อกำเนิดขึ้นใหม่ในพื้นที่หลังเหตุการณ์สึนามิ การทำงานของสถานสงเคราะห์เป็นไปอย่างแข็งขันในขณะที่ครอบครัวประสบปัญหาและสิ้นหวังในการที่จะให้ครอบครัวกลับมาดังเดิม การส่งบุตรหลานของพวกเขาเข้าสู่สถานสงเคราะห์ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ค่านิยมคือสิ่งที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กำหนดรูปแบบวัฒนธรรม และสะท้อนถึงแรงจูงใจของเรา

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมของเราได้แสดงให้เห็นถึงเค้าโครงอันเป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราสรรค์สร้างในการให้บริการ ค่านิยมเหล่านี้ช่วยชี้นำการกระทำและการตัดสินใจในการทำงานของเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมของเราโดยเลือกสัญลักษณ์ด้านล่าง

เราทำงานร่วมในวงกว้างเพื่อทำให้แน่ใจว่าทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนที่เราส่งมอบบริการให้

เราส่งมอบบริการคุณภาพสูงสุดควบคู่ไปกับทำนุบำรุงวัฒนธรรมองค์กรของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เราพร้อมที่จะเสี่ยง เรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆ และนำมาปรับเปลี่ยนในการตอบสนองกับความท้าทายใหม่ๆ และผ่องถ่ายการเรียนรู้เหล่านี้ออกสู่วงกว้างให้กับผู้อื่น

เราแสดงความรับผิดชอบสำหรับการดูแลทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบอันโปร่งใส สิ่งที่เราพูดสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำ

เราเชื่อว่าความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้น และนั่นหมายถึงทุกวัฒนธรรม ทุกอัตลักษณ์และมุมมองต่างๆ ได้รับการเอาใจใส่ ให้ความเคารพ และเห็นอกเห็นใจอย่างเท่าเทียมกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมของเราโดยเลือกสัญลักษณ์ด้านล่าง

เราทำงานร่วมในวงกว้างเพื่อทำให้แน่ใจว่าทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนที่เราส่งมอบบริการให้

เราส่งมอบบริการคุณภาพสูงสุดควบคู่ไปกับทำนุบำรุงวัฒนธรรมองค์กรของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เราพร้อมที่จะเสี่ยง เรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆ และนำมาปรับเปลี่ยนในการตอบสนองกับความท้าทายใหม่ๆ และผ่องถ่ายการเรียนรู้เหล่านี้ออกสู่วงกว้างให้กับผู้อื่น

เราแสดงความรับผิดชอบสำหรับการดูแลทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบอันโปร่งใส สิ่งที่เราพูดสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำ

เราเชื่อว่าความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้น และนั่นหมายถึงทุกวัฒนธรรม ทุกอัตลักษณ์และมุมมองต่างๆ ได้รับการเอาใจใส่ ให้ความเคารพ และเห็นอกเห็นใจอย่างเท่าเทียมกัน

“ผู้นำคือใครก็ตามที่รับผิดชอบในการค้นหาศักยภาพในผู้คนและในกระบวนการ และเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญที่จะพัฒนาศักยภาพนั้น”

Brené Brown

ทีมงานของเรา

เจ้าหน้าที่มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาของเราให้ความสำคัญกับการค้นหาศักยภาพในผู้คน การค้นหาศักยภาพจากกระบวนการต่างๆ และความกล้าหาญที่จะพัฒนาศักยภาพนั้นเป็นความรับผิดชอบ โดยเราทำสิ่งนี้ร่วมกับครอบครัวที่รับบริการของเรา องค์กรที่เราประสานร่วมมือ ตลอดจนพลังทางสังคมที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมของเรา

เราคือผู้นำที่กล้าหาญที่ไม่เพียงแต่ยอมรับค่านิยมของเราเท่านั้นแต่เรายังยึดถือปฏิบัติด้วย เราทำงานร่วมกันอย่างแยบคายในการสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่หนุนเสริมกันและกัน โดยการผนวกเอาความเข้มแข็งและทักษะของปัจเจกมาหลอมรวมเพื่อสร้างผลกระทบอันใหญ่ยิ่งให้กับครอบครัวในประเทศไทย

เราสร้างนิสัยแห่งการสำนึกขอบคุณ เราเฉลิมฉลอง และให้กำลังใจกันและกันอย่างกึกก้อง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัย มีตัวตน มีสิทธิมีเสียง และเป็นที่เคารพรัก

L

Kimberly Quinley

ผู้อำนวยการบริหาร

L

นัฐฑริกา อินโสม (นัท)

ผู้ประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้

L

ณภัทร บุตรศักดิ์แสง (ระ)

ผู้ประสานงานโครงการคืนสู่อ้อมกอดครอบครัว

L

Alyssa Miller

ผู้จัดการฝ่ายพันธกิจประสานงานคริสตจักรพื้นที่กรุงเทพ

L

Tim Perry

ผู้อำนวยการขับเคลื่อนคริสตจักรระดับชาติ
และผู้ให้คำแนะนำเยาวชน

L

มัตติกา มธุรพจน์วจนะ (ปู)

ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิ

L

ชลดา คำเสียง (นุ้ย)

โครงการรักษ์ครอบครัว (KFT)
ผู้จัดการและผู้ฝึกอบรมพื้นที่กรุงเทพ

L

จิณสุภัค เพ่งผล (แอ๊ะ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

L

กัณญาณัฐ กดทรัพย์ (กิฟท์)

ผู้ช่วยโครงการรักษ์ครอบครัว

L

ลอน บำรุงมิตร

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรม

L

Deneen Kelly

ผู้อำนวยการการพัฒนาอัตรากำลัง

L

อภิศักดิ์ ชื่นฉ่ำ (สไปรท์)

ผู้จัดการงานติดตาม ประเมินผล และพัฒนาโครงการ

L

เกษสุดา ค้าคล่อง (ทราย)

ประสานงานธุรการ

L

Christie Stalcup

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

L

ภูษา ศรีวิลาศ (กบ)

ผู้อำนวยการแผนงานการเลี้ยงดูทดแทน

L

Kristen Chuenchum

Family Preservation Specialist

L

คริสเต็น ชื่นฉ่ำ (เมษา)

Family Preservation Specialist

L

Bronwyn Perry (Bron)

ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมองค์กร

L

John H. Quinley, Jr.

คณะกรรมการบริหารองค์กรระหว่างประเทศ (501c3) และ
ผู้อำนวยการศูนย์อธิษฐาน Hesychia Interfaith Dialogue Prayer Center

สนใจที่จะประสานพลังกับทีมงานของเราไหม?

ทีมบริหารของเรา

เรามีคณะกรรมการที่เป็นพหุลักษณ์ แตกต่างหลากหลาย เพื่อที่การก้าวไปข้างหน้าจะเป็นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

พวกเขามีหน้าที่ช่วยให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ช่วยเราในการปฏิบัติการตามข้อกำหนดร่วมกับภาครัฐ ช่วยในการพัฒนาการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการผดุงความโปร่งใสต่อการตัดสินใจทางด้านการเงิน

นางสาวมานา จิรมณีวงศ์

ประธานกรรมการ

CEO Natural Herb Company

หม่อมราชวงศ์หญิงสุพินดา จักรพันธุ์

กรรมการ

Founder, ChildLine Thailand; Former Member of Thailand National Child Protection Committee

นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา

รองประธานกรรมการ

Director of Chalong Hospital, Phuket

Dr. Fredrick Christopher

Director

Response Director-Bangladesh Rohingya Refugee Response (BRRR), World Vision

John H Quinley

กรรมการและเลขานุการ

Co-founder and CEO Step Ahead USA 501c3

ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา

กรรมการ

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศของมูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา

David Bussau

Co-founder, Opportunity International President, Wholistic Transformation Resource Center

Lieutenant Colonel Ted Jensen

Missions Consultant

* 501c3 Governing Board Member

*Bill Deuchler

Vantage Consulting Group

*Ron Oates

Director of Humanitarian Operations. CBN

*Bill Snyder

Director, Ockerman Automation Consulting Inc.

*Dr. Victoria Goode

The Johns Hopkins Hospital and University

*Charlie Parkerson

Ret. CEO, Lancaster Farms

Alice Webber

Co-Owner, Blanco Labels

Brian Hicks

Custom Home Builder, Affordable Housing Advocate

Janell Rardon

Author & International Speaker