เด็กควรได้

อยู่ในครอบครัว

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของเรานั้นเรียบง่าย

หากเราทำการจัดบริการ เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถ รณรงค์พิทักษ์สิทธิประโยชน์ และประสานร่วมมือกับพลังทางสังคม เมื่อนั้นครอบครัวก็จะมีทักษะและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรหลานตามสายเลือดในบ้านของพวกเขาเอง หรือหากเป็นกรณีที่ครอบครัวตามสายเลือดไม่สามารถให้การเลี้ยงดูที่เหมะสมได้ เด็กจะได้รับการอุปการะในรูปแบบของเลี้ยงดูทดแทนที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน

คลิกบนไอคอนเพื่อไปยังส่วนที่ท่านต้องการข้อมูลเฉพาะ

เราจินตนาการถึงประเทศไทยที่เด็กทุกคนเติบโตในครอบครัวที่ปลอดภัยและได้รับการเอาใจใส่ดูแล

บริการต่างๆ ของเรา

ทีมงานของเราส่งตรงการจัดบริการที่มาพร้อมกับนวัตกรรมและความต่อเนื่องในรูปแบบที่ทำงานกับครอบครัวซึ่งอยู่ตามชุมชนชายขอบสังคมเพื่อร่วมกับพวกเขาในการปกป้องดูแลและส่งเสริมบุตรหลานของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งในบริบทของชุมชนเมืองหรือชุมชนในแถบชนบททางภาคใต้ เราเริ่มต้นด้วยจุดแข็ง ไม่ใช่จุดอ่อนด้อยใดๆ ด้วยการหนุนเสริมที่เหมาะสม การใช้รูปแบบการเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอด สนับสนุน เพื่อให้เกิดความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดีขึ้น ตลอดจนให้การแนะแนวช่วยเหลือที่เน้นการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติ ทั้งหมดนั้นเราเชื่อว่าสามารถเป็นการสร้างป้อมปราการที่เข็มแข็งและส่งเสริมครอบครัวให้จำเริญขึ้น

บริการต่างๆ ของเรา

1. โครงการรักษ์ครอบครัว

“รักษ์ครอบครัว” ถือเป็นโครงการสำคัญของมูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่มีเนื้อหาครอบคลุม เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านระยะเวลาการดำเนินการ 18 เดือน โดยแบบแผนของโครงการสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพื่อป้องกันการพลัดพรากของครอบครัว โครงการรักษ์ครอบครัวมอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับครอบครัวเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสภาพแวดล้อมของบ้านที่มั่นคง ปลอดภัย และอบอุ่นเพื่อเลี้ยงดูลูกๆ ของพวกเขา โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ทุนสำหรับแผนการสร้างรายได้รายเดือน โอกาสทางศึกษา การสนับสนุนทางด้านจิตสังคม และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ครอบครัวได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็ง

คลิกบนรูปภาพด้านล่างเพื่อศึกษาการเดินทางของรักษ์ครอบครัวจากภาพจินตทัศน์

,
พัฒนาทักษะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – ครอบครัวคืออะไร?

 • แผนผังครอบครัว
 • ผังนิเวศครอบครัว หรือ แผนที่สังคมมิติ
 • แบบสอบถามเหตุการณ์ในชีวิตล่าสุด
 • ระดับกิจกรรมของครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 – การเงินของครอบครัว

 • แผนการเงินรายวัน
 • แผนการลดหนี้
 • ความคาดหวังของครอบครัวส่วนขยาย
 • แผนฉุกเฉิน
 • การออมเพื่อ “ความจำเป็น” และ “ความต้องการ”
 • การพูดคุยหารือหัวข้อความอยู่ดีมีสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 – การคุ้มครองเด็ก

 • รูปแบบต่างๆ ของการล่วงละเมิด
 • สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ
 • แหล่งทรัพยากรทางสุขภาพ
 • การปกป้องภายในบ้าน
 • แผนสำหรับความปลอดภัย
 • พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
,
ร่วมวางแผนกลยุทธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 – การดำรงชีพที่ยั่งยืน

 • แนวคิดการทำธุรกิจ
 • แบบสำรวจอย่างง่าย
 • แผนธุรกิจ
 • แผนการจัดการ
 • กลยุทธ์ทางการตลาด
 • ทุนสำหรับแผนการสร้างรายได้รายเดือน
,
สังเคราะห์คิดเพิ่มประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 – การเลี้ยงดูเชิงบวก

 • บทบาทความรับผิดชอบของการเป็นผู้ปกครอง
 • หลักในการสร้างวินัยเชิงบวก
 • การสร้างวินัยกับการลงโทษ
 • การพูดคุยสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน
 • เครื่องมือผู้ปกครอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 – สุขภาพและสุขอนามัย

 • นิสัยที่ดีและนิสัยที่ไม่ดีของเด็ก
 • ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรทางสุขภาพ
 • การปรับใช้ด้านสุขภาพและสุขอนามัย
 • นิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ
 • นิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพของครัวเรือน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 –  ทักษะในการสื่อสาร

 • แผนในการปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
 • แนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง 5 ขั้นตอน
 • ความขัดแย้งกับบุตรหลาน
 • พูดคุยหารือเพื่อติดตามการปรับปรุงแก้ไข
,
ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 – ปัญหาสังคม 1

 • ทบทวนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
 • ทบทวนเกี่ยวกับเหยื่อจากการค้ามนุษย์
 • เรื่องราวของการอพยพย้ายถิ่นฐาน
 • ทบทวนเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
 • ทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต
 • พูดคุยกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับภัยคุกคามภายนอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 – ปัญหาสังคม 2

 • ทบทวนเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
 • เกร็ดความรู้ในการเข้าระงับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
 • ทบทวนเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด
 • แหล่งข้อมูลเพื่อเลิกสิ่งเสพติด
 • ทบทวนเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพนัน
 • ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับงบประมาณของครอบครัว

  2. คืนสู่อ้อมกอดครอบครัว

  นอกเหนือจากการเป็นทำงานกับครอบครัวไทยแล้ว มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนายังมีการจัดบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวผู้ลี้ภัยและครอบครัวของผู้แสวงหาที่พักพิงในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วย

  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  รัฐบาลไทยซึ่งประกอบไปด้วย 7 กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ทำการลงนามบันทึกความเข้าใจใน การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ โดยยึดหลักการสำคัญ คือ การไม่กักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ในการนี้ช่วยให้ผู้เป็นมารดาได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์กักกันตรวจคนเข้าเมืองและได้อยู่พร้อมหน้ากับบุตรของพวกเขาอีกครั้ง มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทย องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ อาทิ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านการจัดบริการในงานเชิงประเด็นนี้ ทั้งนี้เพื่อการช่วยให้ผู้เป็นมารดาได้รับอิสรภาพจากการถูกกักกันจากห้องกักตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์จากบริการที่จำเป็นที่ช่วยให้ในการดำรงชีวิต และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว

  3. ครอบครัวอุปถัมภ์

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาร่วมมือกับมูลนิธิสายเด็กประเทศไทยในการทำงานบุกเบิกริเริ่มโครงการการครอบครัวอุปถัมภ์ในการจัดหาทางเลือกการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานสำหรับเด็กที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิง/เด็กลี้ภัยที่ถูกคุมขังในสถานกักกันตรวจคนเข้าเมืองของกรุงเทพฯ

  โดยก่อนที่รัฐบาลไทยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจไม่กักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมืองนั้น มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะที่มารดายังถูกควบคุมตัวอยู่

  เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นคณะทำงานร่วมกับรัฐบาลในการยกร่างมาตรฐานของงานครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ โดยความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้ทำให้ผู้เป็นมารดาได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์กักกันตรวจคนเข้าเมืองและได้อยู่พร้อมหน้ากับบุตรของพวกเขาอีกครั้ง ซึ่งสำเร็จที่เกิดขึ้นช่วยให้มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาได้เริ่มต้นโครงการคืนสู่อ้อมกอดครอบครัวโดยผ่านการร่วมมือกับ Liferaft International

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนายังคงมุ่งมั่นทำงานในการจัดหาบ้านสำหรับเด็กที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิง เด็กลี้ภัย และเด็กเคลื่อนย้ายที่เดินทางโดยลำพังที่ไม่มีครอบครัว นอกเหนือการบริการด้านงานครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กเคลื่อนย้ายที่เดินทางโดยลำพังแล้ว มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาได้มีการขยายงานที่ครอบคลุมไปถึงการสรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่สามารถรองรับเด็กลี้ภัยที่ถูกล่วงละเมิด ถูกละเลยทอดทิ้ง หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยครอบครัวอุปถัมภ์จะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นต่างๆ ของเด็กได้

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเกี่ยวกับนโยบายครอบครัวอุปถัมภ์ของรัฐบาลซึ่งขณะนี้กำลังเปิดตัวใน 20 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้ทั้ง 77 จังหวัดเริ่มโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ เรายังคงเดินหน้าต่อไปในการจัดทำร่างมาตรฐานครอบครัวอุปถัมภ์และมองถึงการบรรลุชิ้นงานนี้ภายในปี 2564

  สนใจที่จะเปิดบ้านหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนของคุณทางใดทางหนึ่งหรือไม่?

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมครอบครัวอุปถัมภ์

  การพัฒนาขีดความสามารถ

  การพัฒนาขีดความสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง การพัฒนา และการคงไว้ของทักษะ ความรู้ รวมไปถึงเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเห็นเด็กในประเทศไทยที่จะเติบโตขึ้นในครอบครัวที่ปลอดภัยและได้รับการใส่ใจดูแล

  โดยเริ่มต้นมากจากการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อเรารู้มากขึ้น เราจะทำได้ดีขึ้น

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาทำงานร่วมกับครอบครัวเสมือนญาติสนิทมิตรสหายที่รับฟัง และใช้ประสบการณ์ที่มีร่วมกันจากบริการของโครงการมาใช้ทั้งเพื่อเรียนผูกและเรียนแก้และเพื่อพัฒนาให้ไปในแนวทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังช่วยในการเสริมสร้างขีดความสามารถของพวกเขาผ่านรูปแบบของการฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยงเพื่อเคียงข้างสนับสนุน และการแนะแนวช่วยเหลือที่เน้นการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติ

  เราเชื่อว่าพลังทางสังคมที่เข้มแข็งในภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนสำคัญในการปกป้องให้เด็กได้ดำรงอยู่ในสถาบันครอบครัว  เราทำการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถที่เป็นแกนหลักสำคัญในการให้การดูแลเด็กกำพร้า รวมไปถึงเด็กและครอบครัวที่ดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนทรัพยากร

  การพัฒนาขีดความสามารถ

  ความเปลี่ยนแปลงคือ

  ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

  ที่แท้จริง

  Leo Buscaglia

  พันธมิตรแห่งการเรียนรู้ของเรา

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนารู้สึกขอบคุณทุกองค์กรที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นอย่างยิ่งในการช่วยเปิดโลกทัศน์จากองค์ความรู้ของพวกท่านเพื่อการเติบโตและพัฒนาของเรา มิตรภาพและการสนับสนุนของท่านได้สร้างแรงบันดาลใจและท้าทายให้เราทำดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

  การรณรงค์พิทักษ์สิทธิประโยชน์

  การรณรงค์พิทักษ์สิทธิประโยชน์เป็นความพยายามในการสร้างหลักประกันว่าผู้คน โดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคมสามารถที่จะส่งเสียงเสียงในประเด็นที่สำคัญกับพวกเขา รวมไปถึงมุมมองและความปรารถนาที่แท้จริงของพวกเขานั้นได้รับการคำนึงถึงเมื่อมีการตัดสินใจใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา

  ที่มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา เราพิทักษ์สิทธิทุกครอบครัวที่รับบริการของเราในการเรียนรู้วิธีเข้าถึงสิทธิของพวกเขา และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการช่วยเสริมสร้างพวกเขาให้มีการแสดงออกทางความคิดซึ่งนำไปสู่การพิทักษ์รักษาสิทธิของตนได้

  การรณรงค์พิทักษ์สิทธิประโยชน์

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนามุ่งมั่นในการที่จะรณรงค์พิทักษ์สิทธิประโยชน์ด้านกฎหมาย เรารู้ว่ากฎหมายและนโยบายที่ดีจะสร้างหลักประกันให้กับนิมิตของเราที่จะเห็นเด็กทุกคนเติบโตขึ้นในครอบครัวที่ปลอดภัยและได้รับการใส่ใจดูแลทั่วประเทศไทย เราทำสิ่งนี้ผ่านการมีส่วนร่วมและให้องค์ความรู้กับรัฐบาลไทยเพื่อสร้างอิทธิพลที่จะแนะนำ ตรากฎหมาย หรือการแก้ไขกฎหมาย

  เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายและมีการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อหาทางออกของเด็กผู้ลี้ภัยในสถานกักกัน เรามีบทบาทเป็นคณะทำงานกับภารกิจในการยกร่างกฎหมายครอบครัวอุปถัมภ์ของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องขณะนี้ และนอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนในการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่เพื่อพัฒนาระบบงานเชิงประเด็นด้านการดูเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

  ความยุติธรรมคือความรัก ที่ปรากฎในพื้นที่สาธารณะ
  Cornel West

  การประสานร่วมมือ

  ที่มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา เราเชื่อว่าการประสานร่วมมือและพันธมิตรเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้นิมิตของเรากลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เราตั้งใจที่จะนำผู้คนมารวมกันผ่านโครงสร้างในการบรรลุเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจากความคิดริเริ่มที่สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในภาพรวม

  การประสานร่วมมือ

  ไปด้วยกันไปได้ไกล

  เราเป็นสมาชิกที่ทำงานอย่างแข็งขันใน

  L

  คณะทำงานด้านการเลี้ยงดูทดแทนประเทศไทย

  L

  เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ

  L

  พันธมิตรสร้างครอบครัวเข้มแข็งประเทศไทย

  L

  เครือข่ายครอบครัวต้องมาก่อน

  ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

  โดยทั่วไปแล้ว การริเริ่มต่างๆมีเงื่อนไข 5 ประการที่ทำงานสอดประสานกันอย่างกลมกลืนและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทรงพลัง

  เลือกหัวข้อเพื่อดูคำนิยาม

  เริ่มต้นด้วยวาระที่มีร่วมกัน

  นั่นหมายถึงการรวมตัวเพื่อระบุถึงประเด็นปัญหาร่วมกัน จากนั้นกำหนดสร้างวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่แก้ไขปัญหานั้นร่วมกัน

  มีการกำหนดการวัดผลร่วมกัน

  นั่นหมายถึงมีการตกลงที่จะติดตามความก้าวหน้าในแบบเดียวกัน ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

  ส่งเสริมกิจกรรมของกันและกัน

  นั่นหมายถึงการลงมือลงแรงทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

  ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

  นั่นหมายถึงการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งหมด

  มีกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่ง

  นั่นหมายถึงการมีทีมงานที่ทุ่มเทเพื่อเตรียมงานของกลุ่ม

  เราได้เห็นแล้วว่าผลกระทบโดยรวมเติบโตขึ้น

  เมื่อเราร่วมมือกับกลุ่มเหล่านี้

  การเลี้ยงดูทดแทนประเทศไทย

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาเป็นผู้ก่อตั้งของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (CRCCT) เราช่วยนำกลุ่มคณะทำงานด้านการเลี้ยงดูทดแทนประเทศไทย (ACT) ภายใต้เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย คณะทำงานด้านการเลี้ยงดูทดแทนของเราประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน 15 แห่งที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการเห็นเด็กเติบโตขึ้นโดยใช้รูปแบบครอบครัวเป็นฐาน คณะทำงานด้านการเลี้ยงดูทดแทนร่วมมือกันในการทำงานเพื่อรณรงค์พิทักษ์สิทธิประโยชน์ สร้างงานวิจัย และพัฒนาขีดความสามารถ

  พันธมิตรสร้างครอบครัวเข้มแข็งประเทศไทย

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นพันธมิตรสร้างครอบครัวเข้มแข็งประเทศไทย เครือข่ายนี้เป็นพันธมิตรคริสเตียนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในการเห็นเด็กๆ เติบโตโดยอยู่ในรูปแบบของการใช้ครอบครัวเป็นฐานโดย งานของเครือข่ายคือการให้การอบรมคริสตจักรท้องถิ่นในการดูแลเด็กกำพร้า เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางตลอดจนครอบครัวของพวกเขา เราจัดฝึกอบรมพวกเขาเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือหลักสูตร โครงการรักษ์ครอบครัวตามแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติสำหรับการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก การดูแลอุปถัมภ์แบบครอบครัวอุปถัมภ์ และการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

  เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ (CRSP)

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาเป็นสมาชิกที่แข็งขันของเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ(CRSP) ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันขององค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ NGO ในท้องถิ่น นักวิชาการ และนักกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิให้กับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติในเขตเมือง

  เครือข่ายครอบครัวต้องมาก่อน (FFA)

  มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นสมาชิกของเครือข่ายครอบครัวต้องมาก่อน โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศไทยที่จัดบริการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว สนับสนุนครอบครัว และบริการเชิงป้องกันเพื่อป้องกันการพลัดพรากครอบครัว จุดมุ่งหมายคือการสร้างพื้นที่อย่างมีโครงสร้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและห้องเรียนของกันและกัน